Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 2 от 25-02-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 43 Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. на Община Смядово370.95 KB
Решение № 44 Относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Смядово за периода 2016-2018 г. в частта за местни дейности363.44 KB
Решение № 45 Относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово364.08 KB
Решение № 46 Относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при необходимост ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 008057, местност „Олумбурлука“, в землището на с. Кълново, общ. Смядово369.7 KB
Решение № 47 Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67708.308.185, ведно с построената в имота сграда 67708.308.185.1, с административен адрес: гр. Смядово, ул. „Кирил и Методий“ № 23367.95 KB
Решение № 48 Относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-6, кв. 34 по плана на с. Веселиново, общ. Смядово, ведно с построената в него сграда-бивша баня, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС368.39 KB
Решение № 49 Относно: Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади през 2016 г.365.5 KB
Решение № 50 Относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 09.03.2016 г.411.58 KB
Решение № 51 Относно: Отпускане на финансова помощ364.83 KB
Решение № 52 Относно: Отпускане на финансова помощ363.64 KB