Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 2 от 26.11.2015 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – мандат 2015 г.-2019 г.353.17 KB
Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет Смядово375.58 KB
Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)356 KB
Определяне на представител на община Смядово в състава на Областния съвет за развитие на област Шумен352.57 KB
Промяна в състава на Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове374.19 KB
Промяна в структурата на Общинска администрация Смядово387.73 KB
Определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Смядово 357.39 KB
Определяне на размера на основното трудово възнаграждение на кметовете на населените места: село Риш, село Веселиново, село Янково, село Черни връх, село Ново Янково и село Бял бряг 385.44 KB
Учредяване на вещно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, с идентификатор 67708.51.307 по чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството 358.37 KB
Участие на Община Смядово в местно партньорство, във връзка с кандидатстване с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР) 432 KB
Отпускане на финансова помощ 355.76 KB