Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 3 от 17.12.2015 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Относно: Промяна на капиталовите разходи и бюджета на Община Смядово за 2015 г.361.44 KB
Относно: Разходите за командировки за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. на Кмета на община Смядово354.51 KB
Относно: Трансформиране на част от предоставен временен безлихвен заем за финансиране на проект „Подмяна на уличното осветление на община Смядово с енергоспестяващо“ като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово402.3 KB
Относно: Трансформиране на част от предоставен временен безлихвен заем за финансиране на проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултура в община Смядово“ по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г., като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово402.91 KB
Относно: Трансформиране на част от предоставен временен безлихвен заем за финансиране на проект „Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции“ по Оперативна програма Административен капацитет 2007-2013 г., като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово404.02 KB
Относно: Трансформиране на част от предоставен временен безлихвен заем за финансиране на проект „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Смядово“, като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово405.47 KB
Относно: Избор на представител и заместник-представител на Община Смядово в Общото събрание на Асоциация Общински гори354.13 KB
Относно: Избор на председател на Общинска комисия за обществен ред и сигурност в община Смядово/мандат 2015г.-2019г./354.92 KB
Относно: Подкрепа за кандидатстване с проект за финансиране по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика357.44 KB
Относно: Трансформиране на част от предоставен временен безлихвен заем за финансиране на проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за ТБО-гр. Смядово“, като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово405.5 KB
Относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Смядово за изпълнение на дейности по проект „Нови възможности за грижа“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020401.66 KB
Относно: План-сметка за 2016 г. за необходимите разходи, свързани с управлението на битовите отпадъци на територията на община Смядово401.62 KB
Относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Смядово по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Смядово“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица403.41 KB
Относно: Приемане на План за работата на Общински съвет Смядово за 2016 г.352.96 KB
Относно: Отпускане на финансова помощ357.82 KB
Относно: Отпускане на финансова помощ359.79 KB
Относно: Отпускане на финансова помощ357.35 KB
Относно: Отпускане на финансова помощ356.46 KB