Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 3 от 27.02.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 338 - Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджет 2013г.311.48 KB
Решение № 339 - Относно: Приемане на Отчет за дейността и финансовото състояние на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр. Смядово за 2013г.301.97 KB
Решение № 340 - Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2013г.301.29 KB
Решение № 341 - Относно: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза на Община Смядово за периода 2014-2016г. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности303.09 KB
Решение № 342 - Относно: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2014г.301.21 KB
Решение № 343 - Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Смядово за 2013г.301.24 KB
Решение № 344 - Относно: Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция и финансирането му като държавна делегирана дейност323.29 KB
Решение № 345 - Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Смядово за периода 2014-2020г.301.71 KB
Решение № 346 – Относно: Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Риш, община Смядово395.76 KB
Решение № 347 – Относно: Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на гр. Смядово и с. Кълново315.34 KB
Решение № 348 – Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Домашен социален патронаж към Община Смядово301.75 KB
Решение № 349 – Относно: Определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Смядово306.05 KB
Решение № 350 – Относно: Определяне размера на основното трудовото възнаграждение на кметовете на населени места: Риш, Веселиново и Янково308.92 KB
Решение № 351 – Относно: Отпускане на финансова помощ303 KB
Решение № 352 – Относно: Отпускане на финансова помощ303.33 KB
Решение № 353 - Относно: Отпускане на финансова помощ302.87 KB