Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 3 от 31-03-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 53 Относно: Проблеми на здравеопазването в община Смядово, училищата и детските градини/кадрово обезпечаване, сграден фонд, материална база и др./359.29 KB
Решение № 54 Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово през 2015 г.359.49 KB
Решение № 55 Относно: Програма за управление мандат 2015-2019358.81 KB
Решение № 56 Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Смядово за периода 2017-2019 г. в частта за местни дейности364.52 KB
Решение № 57 Относно: Приемане на Общински план за противодействие на тероризма356.67 KB
Решение № 58 Относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смядово за периода 2016-2020 г.360.14 KB
Решение № 59 Относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Смядово за периода 2017 г.359.14 KB
Решение № 60 Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2014-2020 г., за 2015 г.358.95 KB
Решение № 61 Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Смядово за 2015 г.358.2 KB
Решение № 62 Относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Смядово за изпълнение на дейности по проект „Обучения и заетост на младите хора“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“362.95 KB
Решение № 63 Относно: Допълнение в Решение № 50 по Протокол № 2 от 25.02.2016 г.370.38 KB
Решение № 64 Относно: Заявление с Вх. № 31/27.01.2016 г. от Румен Димитров, като пълномощник на Димитър Емилов Захариев, представител на „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД, съгласно Постановление, вписано в Служба по вписванията-гр. Шумен под № 107, том 8, дело 1134 от 31.10.2014 г. и № 106, том 8, дело 1133 от 31.10.2014 г. за „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация, одобрен с № 373/03.04.1967 г. в обхват: Урегулиран поземлен имот VІІ-182, УПИ VІІІ-182, УПИ ІХ-183, УПИ Х-184 от кв. 18, УПИ VІ-168 от кв. 19, УПИ ХІІІ-168 от кв. 23, с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен“ 369.46 KB
Решение № 65 Относно: Кандидатстване на Църковно настоятелство „СВ. АРХ. МИХАИЛ”, град Смядово, община Смядово, Шуменска духовна околия по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) 365.2 KB
Решение № 66 Относно: Отпускане на парична помощ362.13 KB
Решение № 67 Относно: Отпускане на парична помощ362.63 KB
Решение № 68 Относно: Отпускане на парична помощ360.15 KB