Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 4 от 28-04-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 69 Относно: Обсъждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2016 г.358.04 KB
Решение № 70 Относно: Състояние и анализ на безработицата в община Смядово за периода до м. март, 2016 г.358.47 KB
Решение № 71 Относно: Информация за състоянието на престъпността и обществения ред в община Смядово през 2015 г.358.54 KB
Решение № 72 Относно: Учредяване на вещно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост с идентификатор 67708.107.71 по чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството366.21 KB
Решение № 73 Относно: Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № 365/01.11.1927 г. и № 2418/08.11.1927 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти І-264, 530 и Х-252, от квартал 26а, УПИ ІІ-„Здравен дом“ от кв. 26, с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен367.16 KB
Решение № 74 Относно: Разрешаване изработването на ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за горски автомобилен път „Пирамидата“ на територията на ТП ДГС – Смядово, попадащ в ПИ 000208 по КВС на с. Янково, община Смядово, област Шумен370.58 KB
Решение № 75 Относно: Предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и финансирането й като държавно делегирана дейност през 2017 г. 386.77 KB
Решение № 76 Относно: Предоставяне на социална услуга „Защитено жилище“ в с. Янково, общ. Смядово за хора с психични разстройства и финансирането й като държавна делигирана дейност, за 2017г.387.54 KB
Решение № 77 Относно: Определяне на представител на Община Смядово в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен363.61 KB
Решение № 78 Относно: Отпускане на финансова помощ364.73 KB
Решение № 79 Относно: Отпускане на финансова помощ364.64 KB
Решение № 80 Относно: Отпускане на финансова помощ364.21 KB
Решения по Протокол № 4 от 28-04-2016 г. | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.