Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 5 от 24.04.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 364 Относно: Обсъждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2014 година316.02 KB
РЕШЕНИЕ № 365 Относно: Състояние и анализ на безработицата в община Смядово за периода до месец март, 2014г.313.4 KB
РЕШЕНИЕ № 366 Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Смядово за периода 2015 година314.29 KB
РЕШЕНИЕ № 367 Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово359.72 KB
РЕШЕНИЕ № 368 Относно: Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967г.334.96 KB
РЕШЕНИЕ № 369 Относно: Приемане на Решение за промяна на предназначението на сгради частна или публична общинска собственост316.28 KB
РЕШЕНИЕ № 370 Относно: Изменение и допълнение в НАРЕДБА за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово316.94 KB
РЕШЕНИЕ № 371 Относно: Предоставяне на помещение-частна общинска собственост за безвъзмездно и безсрочно ползване от Общинска служба по земеделие Смядово435.54 KB
РЕШЕНИЕ № 372 Относно: Отпускане на парична помощ313.55 KB
РЕШЕНИЕ № 373 Относно: Отпускане на парична помощ314.79 KB
РЕШЕНИЕ № 374 Относно: Отпускане на парична помощ314.09 KB
РЕШЕНИЕ № 375 Относно: Отпускане на парична помощ314.05 KB