Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 6 от 30-06-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 88: Относно: Отчети за дейността и проблемите на кметствата с. Александрово, с. Бял бряг и с. Желъд407.26 KB
РЕШЕНИЕ № 89: Относно: Информация за завършването на учебната 2015/2016 година, актуални проблеми и предложения за решаването им409.83 KB
РЕШЕНИЕ № 90: Относно: Промяна в капиталовите разходи и бюджета на Община Смядово за 2016 г.411.05 KB
РЕШЕНИЕ № 91: Относно: Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти VІІІ-1707, VІІ-зона ВК и VІ-1729, квартал 120, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като се извърши делба на УПИ VІІІ-1707 и се образуват два нови УПИ VІІІ-631 и УПИ ХХХІV-632. УПИ VІІ-зона ВК се заличава и се прокарва съществуваща на место (тупик) от о.т. 388а до о.т. 388б, обслужваща УПИ ХХХІV-632. Предвид образуването на новата улица се образува и нов кв. 120а412.63 KB
РЕШЕНИЕ № 92: Относно: Одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за горски автомобилен път „Пирамидата“ на територията на ТП ДГС- Смядово, попадащ в ПИ 000208 по КВС на с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен413.32 KB
РЕШЕНИЕ № 93: Относно: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньори по проект: „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ с регистрационен номер BG05M2PO001-3.002-0039, финансиран по процедура на подбор на BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020416.78 KB
РЕШЕНИЕ № 94: Относно: Кандидатстване на Община Смядово с проект с наименование „Сред семейство и приятели в домашен уют“ пред Фонд „Социална закрила“414.15 KB
РЕШЕНИЕ № 95: Относно: Отпускане на финансова помощ409.22 KB
РЕШЕНИЕ № 96: Относно: Отпускане на финансова помощ409.51 KB
РЕШЕНИЕ № 97: Относно: Отпускане на финансова помощ408.83 KB
РЕШЕНИЕ № 98: Относно: Отпускане на финансова помощ408.88 KB
РЕШЕНИЕ № 99: Относно: Отпускане на финансова помощ409.05 KB