Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 7 от 26.06.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 387, Относно: Информация за приключването на учебната 2013/2014 година, актуални проблеми и предложения за решаването им314.44 KB
РЕШЕНИЕ № 388, Относно: Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Александрово, Бял бряг и Желъд314.43 KB
РЕШЕНИЕ № 389, Относно: Приемане на последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смядово за периода 2007-2013314.75 KB
РЕШЕНИЕ № 390, Относно: Приемане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики за регионално и местно развитие, за опазване на околната среда, за енергийна ефективност и насърчаване използването на ЕВИ и социална политика и насърчаване на заетостта314.84 KB
РЕШЕНИЕ № 391, Относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Смядово за изпълнението на дейности по проект „Подкрепа за заетост“ към Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-1.1.11318.16 KB
РЕШЕНИЕ № 392, Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Смядово за периода 2015-2017 в частта за местни дейности316.13 KB
РЕШЕНИЕ № 393, Относно: Съгласие за включване на Община Смядово в услугата по предварително третиране/сортиране/ на смесените битови отпадъци, генерирани от територията на община Смядово315.64 KB
РЕШЕНИЕ № 394, Относно: Предложение за отпускане на персонални пенсии321.72 KB
РЕШЕНИЕ № 395, Относно: Отпускане на финансова помощ314.55 KB