Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 7 от 28-07-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 100, относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Смядово, сметките за средства от Европейския съюз и други международни програми за първото полугодие на 2016 г.406.15 KB
РЕШЕНИЕ № 101, Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.405.23 KB
РЕШЕНИЕ № 102, Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Смядово за периода ноември 2015 г. – юни, 2016 г.403.74 KB
РЕШЕНИЕ № 103, Относно: Разходите за командировки на Кмета на община Смядово за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.406.84 KB
РЕШЕНИЕ № 104, Относно: Представителство на Община Смядово в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Шумен408.18 KB
РЕШЕНИЕ № 105, Относно: Заявление с Вх. № 361/12.05.2016 г. от Мая Димова Димова, като наследник на собственика Димо Петров Димов, съгласно нот. акт № 79, том І, дело 104/2000 г. и Удостоверение за отказ от наследство от РС-Шумен, за „ Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г., № 866/15.11.2005 г. и № 864/14.11.2005 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ІХ-373, Х-детска градина, V-371, VІІІ-374 в квартал 33 и ІІІ-372 в кв. 34 с. Янково, общ. Смядово415.32 KB
РЕШЕНИЕ № 106, Относно: Съгласие за разделяне на ПИ № 000153 по КВС на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, с площ от 6.462 дка и начин на трайно ползване „полски път“, местност „Алашки рът“412.5 KB
РЕШЕНИЕ № 107, Относно: Извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Янково“, в землището на с. Янково, АОС № 50/20.04.1999 г.412.65 KB
РЕШЕНИЕ № 108, Относно: Извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Александрово“, в землището на с. Александрово, АОС № 51/20.04.1999 г.412.43 KB
РЕШЕНИЕ № 109, Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация – гр. Смядово“411.34 KB
РЕШЕНИЕ № 110, Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Обединено детско заведение „Маргаритка“ – гр. Смядово“411.13 KB
РЕШЕНИЕ № 111, Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиника – гр. Смядово, чрез изграждане на две рампи и една тоалетна за хора с увреждания“407.99 KB
РЕШЕНИЕ № 112, Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67708.308.27, административен адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул. „Захари Жечков Величков“ № 12421.67 KB
РЕШЕНИЕ № 113, Относно: Определяне на представител на Общински съвет Смядово в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия при Област Шумен408.14 KB
РЕШЕНИЕ № 114, Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ414.02 KB