Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 7 от 28-07-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 100-Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Смядово, сметките за средства от Европейския съюз и други международни програми за първото полугодие на 2016 г.406.29 KB
РЕШЕНИЕ № 101- Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.405.43 KB
РЕШЕНИЕ № 102- Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Смядово за периода ноември 2015 г. – юни, 2016 г.404.8 KB
РЕШЕНИЕ № 103- Относно: Разходите за командировки на Кмета на община Смядово за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.407.86 KB
РЕШЕНИЕ № 104- Относно: Представителство на Община Смядово в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Шумен409.21 KB
РЕШЕНИЕ № 105- Относно: Заявление с Вх. № 361/12.05.2016 г. от Мая Димова Димова, като наследник на собственика Димо Петров Димов, съгласно нот. акт № 79, том І, дело 104/2000 г. и Удостоверение за отказ от наследство от РС-Шумен, за „ Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г., № 866/15.11.2005 г. и № 864/14.11.2005 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ІХ-373, Х-детска градина, V-371, VІІІ-374 в квартал 33 и ІІІ-372 в кв. 34 с. Янково, общ. Смядово416.36 KB
РЕШЕНИЕ № 106- Относно: Съгласие за разделяне на ПИ № 000153 по КВС на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, с площ от 6.462 дка и начин на трайно ползване „полски път“, местност „Алашки рът“413.49 KB
РЕШЕНИЕ № 107- Относно: Извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Янково“, в землището на с. Янково, АОС № 50/20.04.1999 г.413.65 KB
РЕШЕНИЕ № 108- Относно: Извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Александрово“, в землището на с. Александрово, АОС № 51/20.04.1999 г.413.55 KB
РЕШЕНИЕ № 109- Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация – гр. Смядово“412.4 KB
РЕШЕНИЕ № 110- Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Обединено детско заведение „Маргаритка“ – гр. Смядово“412.18 KB
РЕШЕНИЕ № 111- Относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиника – гр. Смядово, чрез изграждане на две рампи и една тоалетна за хора с увреждания“409.05 KB
РЕШЕНИЕ № 112- Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67708.308.27, административен адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул. „Захари Жечков Величков“ № 12422.69 KB
РЕШЕНИЕ № 113- Относно: Определяне на представител на Общински съвет Смядово в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия при Област Шумен409.19 KB
РЕШЕНИЕ № 114- Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ415.07 KB