Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 8 от 14-09-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 115- Относно: Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Кълново, Ново Янково и Черни връх408.13 KB
РЕШЕНИЕ № 116- Относно: Брой маломерни паралелки и слети класове в училищата, намиращи се на територията на община Смядово за учебната 2016/2017 година414.04 KB
РЕШЕНИЕ № 117- Относно: Определяне на броя на полуинтернатните групи, групите за СИП и ЗИП в основните училища в селата Риш и Янково413.16 KB
РЕШЕНИЕ № 118- Относно: Одобряване на размера на вноската на Община Смядово в бюджета на „Местна инициативна група Дългопол-Смядово“411.17 KB
РЕШЕНИЕ № 119- Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово433.74 KB
РЕШЕНИЕ № 120- Относно: Промяна на наименованието на целодневните детски градини и ОДЗ, намиращи се на територията на община Смядово409.64 KB
РЕШЕНИЕ № 121- Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия413.81 KB
РЕШЕНИЕ № 122- Относно: Кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение за „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово” пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.421.2 KB
РЕШЕНИЕ № 123- Относно: Кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение за „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.417.88 KB
РЕШЕНИЕ № 124- Относно: Кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение за „Направа пътни настилки по ул.“Априлско въстание“ и ул. „Ген. Заимов“, ул. „Райна Княгиня“, ул.“ З.Величков“ и ул. „Ив. Вазов“ в гр. Смядово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.412.26 KB
РЕШЕНИЕ № 125- Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Братство-1860“ гр. Смядово с проектно предложение за „Културен център гр. Смядово УПИ I обществено обслужващи дейности в кв. № 92А”. пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.417.9 KB
РЕШЕНИЕ № 126- Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово469.52 KB
РЕШЕНИЕ № 127- Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Смядово през 2017 г.406.69 KB
РЕШЕНИЕ № 128- Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Смядово за периода 2017-2019 година, в частта за местни дейности411.79 KB
РЕШЕНИЕ № 129- Относно: Продажба на недвижим имот № 010107, землище с. Кълново, местност „Вехти лозя”, площ 6,760 дка, НТП: нива413.12 KB
РЕШЕНИЕ № 130- Относно: Продажба на недвижим имот № 020020, землище с. Кълново, местност „Джевезлика”, площ 9,386 дка, НТП: нива412.91 KB
РЕШЕНИЕ № 131- Относно: Продажба на поземлен имот № 089001, землище с. Александрово, местност „Червеница”, площ 3,025 дка, НТП: овощна градина - терасирана413.89 KB
РЕШЕНИЕ № 132- Относно: Продажба на недвижим имот № 063030, землище с. Веселиново, площ 6,352 дка, местност „Карадимоулу“, НТП: изоставена нива413.02 KB
РЕШЕНИЕ № 133- Относно: Продажба на недвижим имот № 000081, землище с. Риш, площ 40,938 дка, НТП: пустееща необработваема земя412.18 KB
РЕШЕНИЕ № 134- Относно: Продажба на недвижим имот № 020014, землище с. Кълново, местност „Джевезлика”, площ 4,510 дка, НТП: нива412.21 KB
РЕШЕНИЕ № 135- Относно: Продажба на недвижим имот № 007028, землище с. Кълново, местност „Каваклъка”, площ 2,890 дка, НТП: нива412.89 KB
РЕШЕНИЕ № 136- Относно: Продажба на недвижим имот № 007029, землище с. Кълново, местност „Каваклъка”, площ 8,072 дка, НТП: нива413.13 KB
РЕШЕНИЕ № 137- Относно: Продажба на недвижим имот № 010103, землище с. Кълново, местност „Вехти лозя”, площ 4,499 дка, НТП: нива412.57 KB
РЕШЕНИЕ № 138- Относно: Промяна в структурата и състава на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“418.38 KB
РЕШЕНИЕ № 139- Относно: Учредяване на вещно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост с идентификатор 67708.129.30 по чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството413.17 KB
РЕШЕНИЕ № 140- Относно: Провеждане на Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен413.44 KB
РЕШЕНИЕ № 141- Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ409.98 KB
РЕШЕНИЕ № 142- Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ409.67 KB