Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 8 от 31.07.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 396 Относно: Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средствата от Европейския съюз за периода м. Януари – м. Юни, 2014314.62 KB
РЕШЕНИЕ № 397, Относно: Актуализиране на бюджет 2014г. по дейности и параграфи455.7 KB
РЕШЕНИЕ № 398, Относно: Корекция в разпределението на целевата субсидия и собствените бюджетни средства за капиталови разходи в Община Смядово през 2014г.318.46 KB
РЕШЕНИЕ № 399, Относно: Разходите за командировки на Кмета на община Смядово за периода 01/01/2014 - 30/06/2014320.56 KB
РЕШЕНИЕ № 400, Относно: Приемане на Отчет за работата на Общински съвет Смядово за периода м. Януари – м. Юни, 2014г.316.69 KB
РЕШЕНИЕ № 401, Относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет Смядово за периода м. Януари – м. Юни, 2014г.316.45 KB
РЕШЕНИЕ № 402, Относно: Определяне на броя на полуинтернатните групи, групите за СИП и ЗИП в основните училища в селата Риш и Янково352.75 KB
РЕШЕНИЕ № 403, Относно: Определяне на броя на маломерни паралелки и слети класове в училищата, намиращи се на територията на община Смядово за учебната 2014/2015 година337.28 KB
РЕШЕНИЕ № 404, Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово340.42 KB
РЕШЕНИЕ № 405, Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги322.67 KB
РЕШЕНИЕ № 406, Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово352.79 KB
РЕШЕНИЕ № 407, Относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смядово314.21 KB
РЕШЕНИЕ № 408, Относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на недвижим имот Трафопост „Сеносушилня“ /Кравекомплекс/, гр. Смядово323.04 KB
РЕШЕНИЕ № 409, Относно: Начин на ползване на дървесина в отдел 250“о1“ от горските територии, собственост на Община Смядово382.5 KB
РЕШЕНИЕ № 410, Относно: Продажба на поземлен имот № 010308, землище с. Риш, площ 2,556 дка, НТП: нива326.54 KB
РЕШЕНИЕ № 411, Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в землище с. Риш, местност „Ясак-Север“, с начин на трайно ползване – нива322.57 KB
РЕШЕНИЕ № 412, Относно: Продажба на поземлен имот №018173, землище с.Веселиново, площ 3.838 дка, НТП: нива324.82 KB
РЕШЕНИЕ № 413, Относно: Продажба на поземлен имот № 000635, землище с. Риш, общ. Смядово, площ 13.481 дка, НТП: пустееща необработваема земя326.3 KB
РЕШЕНИЕ № 414, Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в землище с. Риш, община Смядово с начин на трайно ползване – нива323.79 KB
РЕШЕНИЕ № 415, Относно: Продажба на поземлен имот № 000237, землище с. Александрово, местност „Червеница”, площ 10.428 дка, НТП: ерозирано трайно насаждание325.81 KB
РЕШЕНИЕ № 416, Относно: Продажба на поземлен имот №088004, землище с. Александрово, община Смядово, местност „Червеница”, площ 34.002 дка, НТП: овощна градина - терасирана326.3 KB
РЕШЕНИЕ № 417, Относно: Продажба на поземлен имот №000585, землище с.Веселиново, община Смядово, площ 33.477 дка, НТП: пустееща необработваема земя323.38 KB
РЕШЕНИЕ № 418, Относно: Продажба на поземлен имот № 000227, землище с.Веселиново, община Смядово, площ 83,206 дка, НТП: пустееща необработваема земя322.56 KB
РЕШЕНИЕ № 419, Относно: Продажба на поземлен имот № 000601, землище с. Риш, община Смядово, площ 22.945 дка, НТП: изоставена нива327.63 KB
РЕШЕНИЕ № 420, Относно: Продажба на поземлен имот №000453, землище с. Риш, община Смядово, площ 22.320 дка, НТП: пустееща необработваема земя325.7 KB
РЕШЕНИЕ № 421, Относно: Приемане на Решение за изменение на КАРТА ЗА ВЪЗСТАНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ /КВС/ в землището на с. Бял бряг и с. Жълъд в имоти № 000025 и № 000114, в които е изградено трасето на жп линия Шумен-Комунари и правилното отразяване на поземлени имоти, общинска собственост316.39 KB
РЕШЕНИЕ № 422, Относно: Отпускане на финансова помощ318.12 KB
РЕШЕНИЕ № 423, Относно: Отпускане на финансова помощ318.94 KB
РЕШЕНИЕ № 424, Относно: Отпускане на финансова помощ318.81 KB
РЕШЕНИЕ № 425, Относно: Отпускане на финансова помощ318.45 KB