Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 9 от 27-10-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 143- Относно: Отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност366.4 KB
РЕШЕНИЕ № 144- Относно: Предоставяне на информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програмите, финансирани със средства от ЕС и от други източници за финансиране за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.367.7 KB
РЕШЕНИЕ № 145- Относно: Промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 224 кв. м., като придаваема част към УПИ ІІІ-49 в кв. 71 по плана на гр. Смядово, с цел снабдяване с Акт за частна общинска собственост и продажбата му371.9 KB
РЕШЕНИЕ № 146- Относно: Продажба на недвижим имот № 049030, землище с. Веселиново, площ 30,921 дка, местност „Монева кория“, НТП: нива374.96 KB
РЕШЕНИЕ № 147- Относно: Продажба на недвижим имот № 049012, землище с. Бял бряг, площ 20,032 дка, местност „Ени махле“, НТП: изоставена нива376.29 KB
РЕШЕНИЕ № 148- Относно: Продажба на недвижим имот № 044010, землище с. Александрово, площ 10,000 дка, местност „Долно коларе“, НТП: посевна площ374.81 KB
РЕШЕНИЕ № 149- Относно: Продажба на недвижим имот № 017043, землище с. Кълново, площ 21,567 дка, местност „Юрта“, НТП: нива375.2 KB
РЕШЕНИЕ № 150- Относно: Продажба на недвижим имот № 007026, землище с. Кълново, площ 11,256 дка, местност „Коваклъка“, НТП: нива374.98 KB
РЕШЕНИЕ № 151- Относно: Актуализиране тарифата за годишен наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд383.05 KB
РЕШЕНИЕ № 152- Относно: Кандидатстване на Община Смядово по процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, с проектно предложение „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“446.7 KB
РЕШЕНИЕ № 153- Относно: Определяне на помещения – общинска собственост за безвъзмездно ползване за нуждите на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“ по процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020387.97 KB
РЕШЕНИЕ № 154- Относно: Разкриване на социални услуги в община Смядово390.02 KB
РЕШЕНИЕ № 155- Относно: Доклад за готовността на Община Смядово за зимен сезон 2016/2017 г.367.82 KB
РЕШЕНИЕ № 156- Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67708.307.193, с площ 12 695 кв. м.376.58 KB
РЕШЕНИЕ № 157- Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, придаваема част от 307 кв. м. към УПИ І-264 в кв. 26 по плана на с. Веселиново, община Смядово374.01 KB
РЕШЕНИЕ № 158- Относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП-специализирана план схема, за трасета на водопроводи, като елемент на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на с. Риш и с. Янково, общ. Смядово, за обект: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“, подобект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Риш и село Янково, общ. Смядово, обл. Шумен“383.77 KB
РЕШЕНИЕ № 159- Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия374.13 KB
РЕШЕНИЕ № 160- Относно: Отпускане на парична помощ375.69 KB
РЕШЕНИЕ № 161- Относно: Отпускане на парична помощ370.77 KB
РЕШЕНИЕ № 162- Относно: Отпускане на парична помощ375 KB
РЕШЕНИЕ № 163- Относно: Отпускане на парична помощ375.48 KB
РЕШЕНИЕ № 164- Относно: Отпускане на парична помощ371.28 KB