Република България ● Община Смядово

Езици

Решения, взети на заседание на Постоянната общинска епизоотична комисия на 07.12.2020 г.

понеделник, 14.12.2020 г.
Категория: 

1.При съмнение за повишена смъртност на свине да се уведомява ОДБХ – Шумен.

2.Продължава изпълнението на мерките в горските и дивечовъдни стопанства съгласно указанията в Заповед №РД 48-3/06.01.2020г. на МЗХГ.

3.Продължава кампанията по подаване на заявления за регистрация на лични стопанства.

4.Забранява се отглеждането на свине в стопанство тип „заден двор“, нерегистрирано по чл.137 от ЗВД и без разрешение от Директора на ОДБХ – Шумен. Налагане на санкции при установено нарушение.

5.Забранява се заселване на лични стопанства със свине до получаване на разрешение от Директора на ОДБХ- Шумен и след оценка от Центъра за оценка на риска при ЦУ на БАБХ.

6.Органите на МВР да следят за:

  • нерегламентирано транспортиране на свине;
  • провеждане на изложби и нерегламентирана търговия с птици

7.Кметове/кметски наместници да не допускат:

  • излизане на свине по улици и сметища и изхранване с кухненски отпадък;
  • отглеждането на птици на открито и пускане на птици по улиците.

8.Кметове/кметски наместници да не допускат ДГС/ДЛС съвместно с орнитоложки дружества и ловно-рибарски сдружения за засилят надзора за наличие на болни или умрели диви птици или синантропни птици.

9.Органите на ОДБХ – Шумен да осъществят контрол върху всички транспортни средства, превозващи птици.