Република България ● Община Смядово

Езици

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс № 13/29.05.2020 г.

понеделник, 01.06.2020 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 13/29.05.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 319/28.05.2020 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на “изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот VІІ-382 в квартал 11  по плана на с.Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен, като  уличните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите материализирани граници /огради и сгради/ на поземлен имот 382.“

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.