Република България ● Община Смядово

Езици

Стартира проект "Нови възможности за грижа"

вторник, 24.03.2015 г.
Категория: 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                       Агенция за социално подпомагане                                                                      

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

 „Нови възможности за грижа”


СТАРТИРА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” – предоставяне на социалната услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Във връзка с изпълнението на проекта и ангажиментите на АСП и общините-партньори на 25 март 2015 г. Кметът на община Смядово г-жа Иванка Петрова ще подпише Споразумението за партньорство с АСП за изпълнение на дейностите на проекта на местно ниво.

Подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти да стартира от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г.

Подадените заявления от кандидат – потребителите ще се предават в рамките на същият ден с приемателно – предавателен протокол на съответната Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) за изготвяне на оценка на потребностите.

Всички запитвания можете да отправяте към:

инж. Камелия Русева, гл. специалист, дир. „Спец. администрация“, тел. 053512130