Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 19.09.2016 г.
Категория: 

/съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВЯВА

 

          На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядово има следното инвестиционно предложение:
     „ Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в община Смядово“

                   Настоящият проект обхваща подмяната на уличните осветители с енергоефективни, както и подмяна на кабелната мрежа на уличното осветление в Община Смядово. Предвижда се подземно кабелно захранване, с изключение на улиците, на които това е неприложимо, а в останалите населени места се предвижда монтирането на въздушно кабелно захранване с усукан кабел.

                  Проектното предложение предвижда монтаж на нов кабел за улично осветление тип САВТ 2х16 мм2 в гофрирана PVC тръба ф70. Съществуващите стълбове ще бъдат запазени, а за уличното осветление ще се изправят нови стоманотръбни стълбове с осветителни тела с нови енергоефективни LED осветители. В населените места извън гр. Смядово, ще се подменят осветителите на съществуващите стълбове и ще се изтегли нова въздушна кабелна линия за уличното осветление. Новото улично осветление ще отговаря на техническите изисквания на БДС EN 13201-2:2005 за път от светлинен клас ME5 и МЕ6, съгласно БДС EN 13201-1:2005.


              Осветлението ще се изпълни с LED улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху топлопоцинковани стоманени стълбове с еднораменни и двураменни конзоли за улично осветление. На всеки стълб ще се монтират клемни кутии

         С реализацията на инвестиционното предложение, ще се постигне изпълнението на Мярка 1.1.1: Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура към Специфична цел 1.1: Стимулиране развитието на общината, свързано с географското й положение чрез доизграждане и модернизация на съществуващата инфраструктура по приоритет 1: Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура на общината за подобряване на териториалната свързаност и достъп на обектите за публични услуги на Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на община Смядово чрез изграждане на техническа инфраструктура, опазване и възстановяване на околната среда на Планът на развитие на Община Смядово 2014-2020 г.

          Уличните осветителни тела се намират в регулационните граници на населените места в община Смядово. Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обекти на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. 

                По време на строителството не се предвижда използването на природните ресурси. Не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха. Не се очаква формиране на отпадъчни води. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на опасни химични вещества. При изпълнението на СМР е предвидено да се получат строителни отпадъци като изкопани земни маси, изолационни материали и смесени отпадъци от строителство.

 

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ- Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 4; тел.: 054/87 49 13

Община Смядово, пл. „Княз Борис I” 2 при Димитрина Маринова- Началник отдел „РРЕХДМД“, тел. за контакти: 05351/ 2130