Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 01.06.2017 г.
Категория: 

Прессъобщение

Община Смядово

успешно приключи реализацията на проект

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Община Смядово, в качеството си на бенефициент, успешно приключи реализирането на проект „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001.

Въз основа на проектното предложение дейностите по проекта стартираха на 01.11.2015 г. Започна се с процедура по Подбор на  потребители и персонал на Звеното за предоставяне на почасови услуги в домашна среда.  На длъжност „Помощник в дома“ бяха назначени 30 човека, с които бяха сключени трудови договори, в съответствие с българското законодателство.

 От 01.03.2016 г. в проекта бяха включени 27 лица на длъжност „Личен асистент“, които преминаха от проекта „Нови възможности за грижа“ в проекта „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово“. Бяха направени индивидуални оценки на кандидат-потребителите и сключени договори за предоставяне на социална услуга. Бяха обхванатите за обгрижване лица от следните населени места: гр. Смядово, с. Риш, с. Веселиново, с. Янково, с. Ново Янково, с. Кълново.

Резултатът в цифри: осигурена заетост по трудов договор на 57 лица, предоставени социални услуги на 120 лица.

Бяха изготвени индивидуални планове и индивидуални графици за потребителите, съобразно техните индивидуални потребности. В Звеното за почасови услуги, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите бяха назначени експерти с различен профил на компетентността си:

  • 1 социален работник – който подпомагаше съпътстващата административна дейност по проекта;
  • 1 психолог – който оказваше психосоциална подкрепа, психологично консултиране и терапия за възрастни;
  • 1 медицинска сестра – която следеше здравният статус на потребителите на социалните услуги;
  • 1 шофьор – човекът, без който дейностите по проекта не биха били толкова ефективни и полезни.

За всички назначени лични асистенти и помощници в дома, които не бяха преминавали към момента на стартиране на проекта, сходни обучения, беше проведено въвеждащо обучение, а в последствие и надграждащо обучение.  Преди стартиране на услугата на всеки одобрен потребител беше предоставена възможност да изрази предпочитание относно асистента или помощника, който би желал да му оказва съдействие и подкрепа. Предоставянето на социални и здравни услуги в Звеното се основаваше на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната социална оценка, на всеки един от тях.

Като една от най-големите придобивки по проекта се отчита закупуването на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, благодарение на което потребителите по проекта имаха достъп до здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти и лечебни заведения, намиращи се в градовете Велики Преслав, Шумен и Варна. Също така бяха превозвани медицински лаборанти до домовете на хората, с ограничена двигателна активност, бяха закупувани лекарствени средства, които липсват в местните аптеки. Хора с увреждания бяха превозвани при посещения на социални мероприятия.

Успешната реализация на горепосочения проект е предпоставка и гаранция за създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на качествени услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

 

Община Смядово има удоволствието да Ви покани на Заключителната пресконференция по повод представяне на осъществените  дейности, постигнатите цели и резултати, вследствие от успешната реализация на визирания проект. Събитието ще се проведе на 05.06.2017 г. от 13:30 ч., в Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Черковна” № 4.

 

Съобщение | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.