Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 08.08.2017 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изработване на планове за територии по §4к от  ПЗР на ЗСПЗЗ, изпълнителят
„ИН СИ БИЛД – ТН“ ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 56,
 тел.: 0888 937560, ще се проведат анкети с гражданите – собственици и ползватели на земи по следния график:

Г Р А Ф И К :

дата

Населено място

Сборен пункт

14.08.2017 г.

гр. Смядово – „ Дулите“, „Борджиев трап“, „Палищата“, „Коренището“, „Бостанлъка“, „Брайковец“ и „Жеков Кладенец“

Ритуална зала – гр. Смядово

21.08.2017 г.

гр. Смядово – „ Дулите“, „Борджиев трап“, „Палищата“, „Коренището“, „Бостанлъка“, „Брайковец“ и „Жеков Кладенец“

Ритуална зала – гр. Смядово

За всички дни от графика ще има представител на фирмата изпълнител от 10:30 до 17:00 часа на посочените сборни пунктове. Заинтересуваните лица да носят копия от документите си за собственост, строителни книжа и други налични.

08.08.2017 г.     „ИН СИ БИЛД-ТН“ ЕООД – инж. Тодор Николов