Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 20.10.2017 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 128, ал.3 ЗУТ

        към обявление  №  52/20.10.2017 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран/и/ поземлен/и/ имот/и/ XIII-187 като се промени предназначението му от “за малкоетажно жилищно застрояване” в  „за Къща за гости”, в квартал 18 , с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението, (от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.