Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 10.11.2017 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси Община Смядово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

            Община Смядово предлага Общински съвет Смядово да вземе решение, с което да се приеме план-сметка за 2018 г. за дейностите по управление на битовите отпадъци на територията на община Смядово.

            Заинтересованите лица и организации могат да участват в произовдството по издаване на акта, предвид разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез следните форми:

  1. Писмени предложения и възражения, които могат да се входират в деловодството  на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2 в срок до 11.12.2017 г.;
  2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на комисиите към Общински съвет Смядово.

 

 

Публикувано на 10.11.2017г.