Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 04.05.2018 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 19/30.04.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 198-1/30.04.2018 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот І-ООД от кв.92а, представляващ ПИ с идентификатор № 67708.308.639 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

 1.1.       План за регулация: УПИ І-ООД от кв.92а се изменя на УПИ І-639 „за парк“ с устройствена зона Оз. Изменя се уличната регулация по съществуващата кадастрална карта на гр.Смядово.

1.2.        План за застрояване: променя се от „за обществено обслужващи дейности ” в конкретно предназначение на имота „за парк”, устройствена зона „за озеленяване”, – означена като (Оз). Да се предвидят следните устройствени нормативи:

• начин на застрояване–свободно „е“;

• максимална височина на застрояване –  от 3 до 7 м, от 1 до 2 етажа;

• плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 10 на  сто;

• интензивност на застрояване (К инт.) -  0,5;

• минимална озеленена площ (П озел.) – от 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.