Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 10.09.2018 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 68а/31.09.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл. 131 ЗУТ:

Заповед № 439/31.08.2018 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти ІІ – Жилищно строителство и І – резервен терен от квартал 51, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като: от УПИ ІІ се отдели самостоятелен УПИ за ПИ 67708.307.39, проектен УПИ ХХ-39, а от УПИ І-Резервен терен се обособи самостоятелен УПИ за ПИ 67708.307.82 проектен УПИ ХХІ-82 от кв.51.”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.