Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 05.11.2018 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл.66, ал.1 и ал.3 от Закона за местните данъци и такси Община Смядово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

            Община Смядово предлага Общински съвет Смядово да вземе решение, с което да се приеме план-сметка за 2019 г. за дейностите по управление на битовите отпадъци на територията на община Смядово.

            Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбата на чл.69, ал.1 от АПК, чрез следните форми:

  1. Писмени предложения и възражения, които могат да се входират в деловодството  на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2 в срок до 07.12.2018г.;
  2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на комисиите към Общински съвет Смядово.

 

Публикувано на 05.11.2018г.

Приложение № 1 (207.26 KB, PDF)

Докладна записка (333.74 KB, PDF)