Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 21.12.2018 г.
Категория: 

ДО

СТОЯНКА ИВАНОВА ГЕРЧЕВА

ОБЛ.ШУМЕН, ОБЩ.ШУМЕН, ГР.ШУМЕН - 9700

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 110/23.11.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 605/21.11.2018 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на “изменение на подробен устройствен план - план за регулация в обхват: урегулиран поземлен имот ІІ-26 от кв.28, с.Кълново, общ. Смядово, като се извърши делба и се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти ІІ-26 и VІІ-251 от кв.28 по плана на с.Кълново. Вътрешните дворищнорегулационни граници се поставят в съответствие с имоти дв. пл.№26.”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

 

Изготвил: /п/

инж. Калоян Киров

Директор „СА“