Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 21.12.2018 г.
Категория: 

ДО

АНКА КОЙЧЕВА НИКОЛОВА

ОБЛ.ШУМЕН, ОБЩ.ШУМЕН, ГР.ШУМЕН-9700

 

ДО

ЦВЕТАНКА КРАЙЧЕВА ХВЪРЧИЛКОВА

ОБЛ.ВАРНА, ОБЩ.ВАРНА, ГР.ВАРНА-9000

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 108/22.11.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 602/22.11.2018 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти Х-14, и ХІ-14 от квартал 62 с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен, като двата се обединят в един УПИ Х-14, образува се нов УПИ ХІV-544 за озеленяване. Вътрешните дворищнорегулационни граници се поставят в съответствие с имоти с пл.№14 и 544. ”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

Изготвил: /п/

инж. Калоян Киров

Директор на дирекция „СА“