Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 31.05.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 49/31.05.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 303/30.05.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот XV-31, кв.51, с идентификатор 67708.307.31 по KK и КР на гр. Смядово като се сменя предназначението от „за Къща за гости", устройствена зона за обществено-обслужващи дейности - означена като (Оод) в „за Малкоетажно жилищно застрояване" устройствена зона за  „Малкоетажно жилищно застрояване" - означена като (Мж).   Предвиждат се следните нормативи:

- начин на застрояване – свободно, означено с буква “е”;

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 3 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като eдна трета от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. ”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

Изготвил:/п/

инж. Калоян Киров

Директор „СА“