Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 07.06.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 51/07.06.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 324/07.06.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот І-291,294 в квартал 33 по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 291 по плана на с.Янково, общ.Смядово, в следствие на което се образува придаваемо общинска място от 109 кв.м. към УПИ І-291 от кв.33 по плана на с.Янково.”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Изготвил: /п/

                  инж.Калоян Киров