Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 18.02.2020 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 4/18.02.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 101/17.02.2020 г. на Кмета на Община Смядово за:

„Изменение на подробен устройствен план - план за регулация  в обхват: : урегулиран поземлен имот IV-55а в квартал 1  по плана на с.Риш, общ. Смядово, обл. Шумен, като  уличните и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 55а. Отпада част от улица между о.т. 1 и о.т.3 и се проектира нова о.т.3а, като се образува улица – тупик.”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Изготвил: /п/

                   /инж. Калоян Киров/