Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 29.05.2020 г.
Категория: 

Съобщение за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

 

С изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.

На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ по населени места  се осъществява чрез подаване в кметствоо/кметско наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.

Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, са определени в чл.4а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.):

 • два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
 • десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
 • три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
 • два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
 • десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
 • петдесет възрастни птици независимо от вида;
 • сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

  Регистрацията е безплатна!

   

ВАЖНО! Лицата, желаещи да отглеждат свине, ще имат право да населят животновъдните обекти след получаване на разрешение от Директора на ОДБХ- Шумен, след оценка от Центъра за оценка на риска при ЦУ на БАБХ.

 

Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство (DOC)