Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 19.06.2020 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 18/19.06.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 364/19.06.2020 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на “изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот  ХІV от квартал 94, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като се раздели на три самостоятелни урегулирани поземлени имота ХVІІ-496, ХVІІІ-497, ХІХ-498 от кв.94, уличнорегулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с идентификатор 67708.307.448 по КККР на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен. “

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.