Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 03.12.2020 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл.66, ал.1 и ал.3 от Закона за местните данъци и такси Община Смядово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

Община Смядово предлага Общински съвет Смядово да вземе решение, с което да се приеме план-сметка за 2021 г. за дейностите по управление на битовите отпадъци на територията на Община Смядово.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбата на чл.69, ал.1 от АПК, чрез следните форми:

  1. Писмени предложения и възражения, които могат да се входират в деловодството  на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2 в срок до 07.12.2020 г.;
  2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на комисиите към Общински съвет Смядово.

Публикувано на 06.11.2020 г.


 

Докладна записка (113.5 KB, DOC)

Приложение № 1 (37.5 KB, DOC) - КАЛКУЛАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 1 БРОЙ КОНТЕЙНЕР ТИП „БОБЪР“ – 1,1 КУБ. М. ПРЕЗ 2021 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО