Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 07.12.2020 г.
Категория: 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

______________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОБЩИНА СМЯДОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

Община Смядово ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Услугата ще се предоставя в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г.

Основна цел на проекта е приготвяне на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

Допустими целеви групи са:

  •  Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  •  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  •  Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от дирекция "Социално подпомагане" - Велики Преслав, ИРМ гр. Смядово.

Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

Документите ще се приемат в сградата на Община Смядово, в Информационен център в сградата на Община Смядово от 07.12.2020 г. до 17.00 часа на 18.12.2020 г. След запълване обхвата на Проекта, кандидатите ще бъдат включвани в резервен списък.

 За повече информация може да позвъните на телефон 05351/2033 от 08:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Приложение 2 (71.5 KB, DOC)

Приложение 20 (33 KB, DOC)