Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение до Айше Ибрямова Алиева от с.Тушовица

четвъртък, 19.10.2017 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/.

№ 45/02.10.2017 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал.10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г  за /ССПКККР/:

Заповед № 610/29.09.2017 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен/и/ имот/и/ с планоснимачен/ни/ номер/а/ 151, квартал 68, с./гр. Риш, Община Смядово, като се приложи дворищната регулация на УПИ Х-151 и се обособи самостоятелен ПИ с л.№485 от кв.68 по плана на с.Риш, общ.Смядово.”

На основание § 4, ал.9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.