Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение до Гюнай Реджеб Сали

сряда, 03.01.2018 г.
Категория: 

Съобщение до Гюнай Реджеб Сали

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/.

№ 66/04.12.2017 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал. 8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имоти, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал. 10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за /ССПКККР/:

Заповед № 745/01.12.2017 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен/и/ имот/и/ с планоснимачен/ни/ номер/а/ 71, квартал 23, с./гр. Бял бряг, Община Смядово.”

На основание § 4, ал. 9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.