Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение до Иванка Йорданова

сряда, 15.01.2020 г.
Категория: 

ДО
ИВАНКА ЙОРДАНОВА
ГР.ШУМЕН


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/.
№ 125/13.12.2019 г.


Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал.10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г за /ССПКККР/: Заповед № 809/13.12.2019 г. на Кмета на Община Смядово за „Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен имот с планоснимачен №230 от квартал 38 с. Веселиново, Община Смядово, като се измени по съществуващи на място материализирани огради и сгради, а имотните граници към улиците се запазят съгласно действащия регулационен план на с.Веселиново.обш.Смядово, обл.Шумен. ” На основание § 4, ал.9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.


Изготвил:/п/
инж. Калоян Киров
Директор „СА“