Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение № 41 от 17.05.2019 г.

понеделник, 20.05.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал. 8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/

№ 41/17.05.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал.10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г  за /ССПКККР/:

Заповед № 269/17.05.2019 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен имот с планоснимачен №46, от квартал 26, с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен, като дворищната регулация е приложена и като имотни граници (по данни от геодезическо заснемане), а имотната граница към улицата съгласно уличните регулационни линии на приложения действащ дворищно регулационен план и попълване на сгради в ПИ  пл.№46 от кв.26.”

На основание § 4, ал.9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Изготвил:/п/

            инж. Калоян Киров