Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за обявена обществена поръчка

петък, 22.08.2014 г.
Категория: 

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 22.08.2014 г. Община Смядово публикува в Регистъра на обществените поръчки и на интернет страницата си в секция „Профил на купувача” обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на Община Смядово.

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/
Кмет на Община Смядово