Република България ● Община Смядово

Езици

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

четвъртък, 22.12.2016 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 4,7 xa, намиращи се в землището на с.Александрово, общ. Смядово имоти № 000226, 000227, 000247 от КВС на с. Александрово, община Смядово“ на ЗП Юлиян Миленов Гигов. 

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 22.12.2016г. до 04.01.2017 г. в сградата на общината на пл. „Княз Борис I“ № 2, етаж 2, стая № 5, всеки работен ден от 08:00 часа  до 17:00 часа и на интернет страницата на общината – http://smyadovo.gateway.bg/bg/articles/polezna-informaciya/ekologiya/dokumenti

 (изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).

Обявата за открития обществен достъп е публикувана на сайта на общината на адрес: http://smyadovo.gateway.bg/bg/articles/novini

Лице за контакти: Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово, тел. за връзка: 05351/2130.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

Дата: 22.12.2016г.