Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за търг

понеделник, 16.11.2015 г.

З А П О В Е Д

№  519

гр. Смядово,  16.11.2015 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 84 по Протокол № 7/26.04.2012 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, представляваща имот №037005, находящ се землището на с. Жълъд, местност „Фонда”, III /трета/ категория ... целият текст на заповедта можете да прочетете от тук (99.17 KB, DOCX)