Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за търг

вторник, 01.12.2015 г.

З А П О В Е Д

№  553

гр. Смядово,  01.12.2015 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 84 по Протокол № 7/26.04.2012 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, представляваща имот №037005, находящ се землището на с. Жълъд, местност „Фонда”, III /трета/ категория, с площ от 9,419 дка и начин на трайно ползване – посевна площ, за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година, при начална тръжна цена 94,19 лв. /деветдесет и четири лева и деветнадесет стотинки/;

2.  Търгът да се проведе на 15.12.2015 година /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Община Смядово.

3. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.

4. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 15.00 часа на година в касата на Община Смядово.

5. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 16.30 часа на година в Информационния център.

 

             Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

                     Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок молбата си за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

                          Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

1.след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;

2.са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;

3.са подали молба за участие след срока за приемане на документите;

4.не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;

5.имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

 

                        Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                         Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.