Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за търг

сряда, 27.01.2016 г.
Категория: 

 

На основание Протокол № 2/13.03.2012 г. на ОС на ПК „Златна струя” гр. Смядово и Протокол № 1/13.01.2016 г. на УС на ПК „Златна струя” гр. Смядово ще бъде проведена процедура за продажба на недвижим имот чрез търг с явно наддаване на ,Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67707.306.315.10.4, с административен адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул. „Черноризец Храбър“ № 2, с предназначение „За обществено хранене“, с площ по документи 438.99 кв.м.  Началната цена за провеждане на търга е 37 000.00 лв. /тридесет и седем хиляди лева/. Търгът да се проведе на 09.02.2016 г. от 13.30 ч. в административна сграда на ПК „Златна струя”, гр. Смядово, ул. ”Черноризец Храбър” № 2, ет. 2, стая на председателя. Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на първи етаж /каса/ в административна сграда на ПК „Златна струя” в гр. Смядово, ул. ”Черноризец Храбър” № 2, като крайният срок за подаване на заявления с предложения за участие в търга е 12.00 ч. на 05.02.2016 г.