Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за търг

петък, 26.08.2016 г.

З А П О В Е Д

№  468

гр. Смядово,  25.08.2016 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

І.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, АОС № 856/01.04.2008г., представляващ: Сграда за търговия № 3 магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, с идентификатор 67708.308.53.3  по плана на гр.Смядово, застроена площ 50 (петдесет) кв.м.; конструкция – МЗ, с административен адрес: гр.Смядово, ул. “Захари Ж.Величков” № 2д при граници: изток – ПИ с идентификатор 67708.308.53; запад – сграда за търговия № 2 с идентификатор 67708.308.53.2; север – ПИ с идентификатор 67708.308.53; юг – ПИ с идентификатор 67708.308.53.

ІІ. Обекта се отдава под наем за извършване на търговска дейност с изключение на туристически обекти по Закона за туризма (заведения за хранене и развлечения, места за настаняване) и обекти, извършващи търговия с хранителни стоки.

ІІІ. На основание чл.22, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на 70.00 /седемдесет/ лв. без включен ДДС.

IV.петък10, гр.Смядово, пл.”Княз БорисІ” № 2

V.Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.

VI.Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 12.00 часа на година в касата на Община Смядово.

VII.Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 16.00 часа на година в Информационния център.

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец – Приложение № 1.
  2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
  3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
  4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
  5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
  6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
  7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
  8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
  9. Документ за внесен депозит.
  10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок заявление за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

           Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

1.след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;

2.са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;

3.са подали молба за участие след срока за приемане на документите;

4.не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;

5.имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово