Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за търг - ноември 2015 г.

вторник, 10.11.2015 г.

ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ № 503 ОТ 09/11/2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 67, т. 2 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен от 32 (тридесет и два) кв.м., част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, с идентификатор .... целият текст тук (274.96 KB, PDF)