Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения и обявление ТСУ

понеделник, 03.09.2018 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 67/31.08.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл. 131 от ЗУТ:

Заповед № 437/31.08.2018 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот VІ-136 от кв.6а, с.Кълново, общ. Смядово, като се извърши делба и се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имота VІ-136 и VІІІ-136 от кв.6а по плана на с.Кълново, общ.Смядово, обл.Шумен.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 68/31.08.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 438/31.08.2018 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти ХV-182 и ХVІ-181 от квартал 15, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като дворищнорегулационните линии се поставят по имотните граници на проектни ПИ 67708.306.658 и 67708.306.659 по кадастралната карта на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.


О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 71/31.08.2018 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ: Заповед № 440/31.08.201г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулирани поземлени имоти ІІ-258 и ІІІ-258 от кв.7, ПИ с идентификатори 67708.305.677 и 67708.305.676  по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл.Шумен, като вътрешните регулационни линии да съответстват със съществуващите граници на поземлените имоти по кадастралната карта на гр.Смядово.”

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.