Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения, обявления - дирекция "Специализирана администрация", отдел ТСУТО

вторник, 16.07.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 69/12.07.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 410/12.07.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот I -Автогара в квартал 63а по плана на гр.Смядов, общ. Смядово, обл. Шумен, като:

1.1 План за регулация:  от УПИ І-Автогара  от кв.63а се обособяват три самостоятелни УПИ І-ООД, ІІ-ООД с устройствена зона ООД и УПИ III-озеленяване.

  Площ на новообразуван УПИ І-ООД от кв.63а – 3961 кв.м.

  Площ на новообразуван УПИ IІ-ООД от кв.63а – 438 кв.м.

  Площ на новообразуван УПИ ІII-озеленяване от кв.63а – 438 кв.м.

1.2. План за застрояване: променя се конкретното предназнаечине на УПИ І-Автогара от кв.63а от «Автогара»  за новообразуван УПИ ІІ „за търговия ” от кв.63а. Устройствена зона и за новообразувани УПИ І и УПИ ІІ от кв.63а „за обществено обслужващи дейности” - означена като (ООД), а УПИ III се отрежда - „за озеленяване“ Да се предвидят следните устройствени нормативи за УПИ ІІ-ООД от кв.63а:

• начин на застрояване–свободно „е“;

• максимална височина на застрояване –  от 3 до 10 м., от 1 до 3 етажа;

• плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто;

• интензивност на застрояване (К инт.) -  от 1.0 до 2.0;

• минимална озеленена площ (П озел.) – от 30 на сто, като една четвърт от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

 

Изготвил:/п/

            инж. Калоян Киров