Република България ● Община Смядово

Езици

Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово

Обща цел: Развитие на здравните услуги в общността за лица с умствена изостаналост в община Смядово

Специфични цели:

1. Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ за лица с умствена изостаналост.

2. Социална интеграция на лица с умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция.

3.Повишаване на обществената информираност и подкрепа по отношение на проблемите на лицата с умствена изостаналост.

Дейности:

Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта и организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите

Дейност 2: Провеждане на процедури по избор на подизпълнители

Дейността включва изготвяне и извършване на процедури за избор на подизпълнители на следните проектни дейности:

1. Доставка на оборудване и обзавеждане;

2.Организиране на публичност по проекта;

3.Организиране на обучения на персонала;

4. Одит на проекта.

Дейност 3: Доставка на оборудване и обзавеждане

Избраният изпълнител ще достави необходимото оборудване, необходимо за правилното функциониране на центъра.

Дейност 4: Изработване на програми за предоставяне на здравни услуги за лица с умствена изостаналост

Програмите за здравни услуги в общността за хора с умствена изостаналост ще се изработят въз основа на проучване на български и чужд опит в областта на социална рехабилитация на лица с умствена изостаналост. Ще бъдат използвани методиките на МТСП и АСП за предоставяне на социални услуги за хора с умствена изостаналост и за организиране на услугата „ЦНСТ”. Ще бъдат предложени методи и подходи за дневни грижи, развитие на социални умения, трудова рехабилитация; управление на случай. Ще се изготви документация за организиране, предоставяне и отчитане на услугите: правилник за вътрешния ред, договор с клиента, индивидуален план за предоставяне на услугите, формуляри за регистриране на проведените оценки и сесии и др. Ще бъде изготвена Програма за подбор на персонала и длъжностните характеристики.

Дейност 5: Подбор на персонал и потребители на ЦНСТ

Новите позиции за работа в Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат обявени в медиите. Процедурата по подбор ще се извърши в два етапа: подбор по документи и събеседване. Основните критерии при избора на кандидатите ще бъдат съответен опит и професионална квалификация в сферата социална работа, сестринство, социална рехабилитация и трудотерапия. Общо ще бъдат разкрити 14 работни места. С помощта на външен експерт ще бъдат подбрани потребители, на които най-положително биха повлияли социалните услуги в ЦНСТ. 

Дейност 6: Обучение на персонала

Дейността включва 4 дневно въвеждащо обучение на персонала. Въвеждащото обучение ще запознае със същността на проекта, законодателството и политиката в областта на здравните грижи в България за хората с умствена изостаналост и основните принципи на рехабилитацията. Персоналът ще бъде запознат с организационните, административните и методическите процедури. Обучението ще включва теоретичните и практическите насоки за работа с пациенти с олигофрения, основани на различни подходи на клиничната психология, социалната работа, решаване на конфликти и стратегии за справяне, вкл. в кризисни ситуации. В обучението ще има и модул по опазване на околната среда и повишаване на съзнанието в тази сфера. Целта на този модул е персоналът да има познания в сферата на опазване на околната среда и да предаде тези познания на потребителите на социалната услуга.

Дейност 7: Популяризиране на дейностите по проекта

Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – брошури, табели, флаш памет,.Публикации в пресата. Организирани 2 информационни срещи в началото и в края на проекта.

Дейност 8: Независим външен одит на проекта

Ще се извърши външен одит по проекта от сертифициран одитор. Ще се одитират приложените сметки и подкрепящата ги документация, ще се установи коректността, надеждността, законосъобразността и ще се идентифицират допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Дейност 9: Предоставяне на социалната услуга

Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Услугите ще се предоставят в съответствие със съвременните изисквания в областта на социалната политика, принципите на управление на случай, въз основа на оценка на потребности и индивидуален план за предоставяне на услугите. Насочване за настаняване в ЦНСТ ще се осъществява по ред, предвиден от нормативните документи.

Ще се предоставят следните социални услуги:

  • Дневни грижи (дейности през свободното време, социален клуб, музикотерапия, арттерапия); 
  • Развитие на практически умения (готварство, лична хигиена, поддържане на домакинство); 
  • Обучение в социални умения; 
  • Трудова рехабилитация и подкрепена заетост; 
  • Подкрепа за поддържане на домакинство; 
  • Разпространение на информация.

Ще се поддържа тясно партньорство със здравни и социални служби в общината и областта с цел осигуряване своевременна кризисна интервенция при необходимост.