Република България ● Община Смядово

Езици

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци - гр. Смядово"

Проект: №58231-45-349 ”Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци - гр. Смядово”, финансиран съгласно Договор № 58-231-СО26/29.12.2008 г.

 • Номер на договор: Договор № 58-231-СО26/29.12.2008 г.
 • Обща стойност на проекта: 188 400 лв.
 • Бенефициент: Община Смядово
 • Изпълнител: „Хидроенергопроект – НЕР” ЕООД гр. София
 • Начало на проекта: 29.11.2008г.
 • Край на проекта: 29.10.2011г.

Основната цел на проекта е: „Повишаване на привлекателността на Община Смядово чрез подобряване на състоянието на околната среда и предотвратяване на риска за здравето на хората.

Основни  дейности:

 • Подготовка на проекта и сформиране на Екип за управление;
 • Подготовка и провеждане на тръжна процедура за извор на изпълнител на договор за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;
 • Изпълнение на договора за техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект, включващ отделни под дейности:

1.Оценка на съществуващото положение, прединвестиционни проучвания и анализи в т. ч. геодезическо заснемане и изчисляване на точния обем на депонираните отпадъци, геоложки и хидроложки анализ на терена, лабораторни изследвания на инфилтранти и твърди частици, както и изготвяне на морфологичен анализ за количеството и вида на генерираните отпадъци.

2. Изготвяне на технически проект за закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци;

3. Изготвяне на финансово-икономически анализ;

4. Изготвяне на план за следексплоатационен мониторинг и контрол на закритото депо за отпадъци;

5. Осигуряване на всички необходими екологични  и други разрешителни;

6. Извършване на процедура за издаване на разрешително за строеж;

7. Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за избор на строители; избор на изпълнител на независим строителен надзор и техническа помощ за управление на инвестиционния проект;

8. Попълване на формуляра за кандидатстване за финансиране на въдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 2 на ОПОС;

 • Осигуряване на публичност;
 • Извършване на независим одит;
 • Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението.

Очаквани резултати от проекта:

Проектна готовност с качествен и пълен инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депото за ТБО в гр. Смядово отговарящ на нормативните изисквания за кандидатстване с цел осигуряване на финансиране за закриване, рекултивация и последващ мониторинг на Общинското депо в гр. Смядово.

Успешното изпълнение на проекта за техническа помощ ще гарантира закриване на депото в община Смядово, според заложените дейности в Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕО, относно депониране на отпадъци и по специално на мерките, свързани със закриването на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания и ще се постигне подобряване на параметрите на околната среда, запазване на екологичното равновесие, повишаване на екокултурата на населението.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България  по процедура BG161РО005/08/2.30/01/03 – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2”Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

Публикация (330.53 KB, PDF)

Статия (73 KB, DOC)

Прессъобщение (215 KB, PDF)

Основна информация за проекта (74.5 KB, DOC)

Осигуряване на публичност по проекта (62 KB, DOC)

За проекта (68.5 KB, DOC)

Пресконференция - презентация (3.73 MB, PDF)

Начална пресконференция - снимки:

Заключителна конференция - снимки: