Република България ● Община Смядово

Езици

Уведомление до г-жа Добринка Георгиева Йорданова

четвъртък, 20.10.2016 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 30 / 03.10.2016 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 598/30.09.2016г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулиран/и/ поземлен/и/ имот/и/ IX -536a, в квартал 19, с./гр. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.